PAVA Garanti er det ekstra plus

Flg. punkter skal være overholdt for at opnå dækning fra PAVA Produkter A/S i forbindelse med bilens Fabriksgaranti:

  • Bliver en ellers berettiget reklamation om gennemtæring afvist af forhandler/importør, og er afslaget begrundet i den udførte PAVA rustbeskyttelse, tager PAVA Produkter A/S over og dækker i henhold til fabrikkens garantibestemmelser og inden for bilens egen garantiperiode. Eneste betingelse er, at afslag fra forhandler og bilimportør skal være skriftligt.
  • PAVA Produkter A/S dækker kun for den registrerede ejer.
  • Registreret ejer skal forevise original registreringsattest til PAVA Produkter A/S.
  • Det skal kunne dokumenteres via faktura, at der er udført en PAVA rustbeskyttelse.
  • Det skal sandsynliggøres, at den udførte PAVA rustbeskyttelse er skyld i den skade, der ønskes repareret for PAVA Produkter A/S's regning.
  • PAVA Produkter A/S yder ikke erstatning til personer/juridiske personer, der driver servicevirksomhed i autobranchen.
  • Reparationer af den omtalte skade må kun udføres af en af PAVA Produkter A/S udpeget reparatør, og PAVA Produkter A/S skal afgive skriftlig godkendelse inden reparation.

Som bilejer er du normalt dækket af bilens fabriksgaranti i hele garantiperioden, hvis der sker en rustgennemtæring – også efter en PAVA rustbeskyttelse. Enkelte bilmærkers rustgaranti omfatter kun lakerede flader, hvilket bl.a. indebærer at undervognen ikke er omfattet af bilens garanti.

På alle biler der markedsføres i Danmark, yder leverandøren en garanti mod gennemtæring af bilens karosseri og undervogn - en garanti der ofte (eller altid) omtales som rustgaranti.

Netop anvendelsen af ordet rustgaranti betyder at bilejeren opfatter fabriksgarantien som en garanti for at der ikke opstår rust nogen steder på karosseri og undervogn i den tid som garantien løber.

Virkeligheden er dog en helt anden.

Det er vigtigt at bilejeren læser de til garantien knyttede betingelser - betingelser hvor der netop står at garantien kun dækker gennemtæring af karosseri og undervogn - altså en tilstand hvor stålpladen er gennembrudt indefra.
En gennemtæring der er startet ved et stenslag i bilens lak, vil således ikke være dækket af garantien, idet denne skade opstår udefra.

På enkelte bilmærker er garantien mod gennemtæring begrænset til den lakerede del af bilen - altså ingen dækning af undervognens vigtige dele.

I teorien, ja - men virkeligheden er en anden!

De fleste biler er for dårligt beskyttet fra fabrikkernes side, og derfor begynder rustdannelsen, så snart bilen udsættes for det fugtige, danske klima. Mange biler når at ruste betragteligt inden garantiperioden udløber, men garantien får som regel ingen effekt, så længe der ikke er tale om egentlige gennemtæringer.

Hvis 10 års fabriksgaranti betyder, at bilejeren venter i 10 år med supplerende rustbeskyttelse, så holder bilen i kortere tid, end hvis efterbehandlingen blev påbegyndt efter 6 år. Derfor kan 10 års rustgaranti være en farlig sovepude.

Bilen holder længst, hvis efterbehandlingen mod rust iværksættes, mens bilen stadig er ny.

Bestemmelser for Levetidsgaranti mod gennemtæring i tilslutning til PAVA Undervognsbehandling

PAVA Produkter A/S påtager sig erstatningspligt i henhold til efterfølgende bestemmelser for eventuelle gennemtæringsskader på de ifølge garantien omfattede personvogne og varevogne op til 3500 kg der er indregistreret til privat kørsel, indtil bilen ophugges eller totalskades.

1. GARANTIORDNINGENS OMFANG
Garantiordningen omfatter til underkant af rudehøjde på karrosseriet for gennemtæringsskader på steder, som er PAVA behandlet, SKAL VÆRE OPSTÅET FRA DEN SIDE AF PLADEN, DER ER BEHANDLET.

2. EJERSKIFTE
Garantien overgår ved ejerskifte til den nye bilejer på betingelse af, at garantibetingelserne i øvrigt overholdes.

3. BILER SOM OMFATTES AF GARANTIEN
Garantien gælder for alle biler, der kan henføres til typegodkendte fabriksmodeller af personvogne indenfor de bilmærker, som efter PAVA’s bestemmelser er omfattet af nærværende garantiordning.

4. TERMINER OG BETINGELSER FOR PAVA BEHANDLINGER
Garantien er kun gyldig, hvis køretøjet undergår en PAVA rustbeskyttelsesbehandling som nedenstående:

Behandlingen udføres for ejerens regning.

Behandlingen skal finde sted på et godkendt PAVA Center.

Det er endvidere en betingelse, at første behandling finder sted senest

60 mdr. efter bilens første indregistreringsdato for at indgå i levetidsgaranti:

Som registreres hos PAVA Center el. Mit PAVA. Du kan tilgå informationer om Mit PAVA på www.mitpava.dk

Biler der ved behandlingens start er mellem 12 og 60 mdr. skal for at indgå i garantien, gennemgå et eftersyn for igangværende rust før optagelse i garanti (Rustangrebne dele kan afvises.)

Bilen skal være monteret med inderskærme af godkendt type. Disse skal være intakte i hele garantiperioden. PAVA Centret vil gøre opmærksom på dette, såfremt disse skal monteres.

5. TIDSFRISTER FOR PAVA BEHANDLING
Biler der behandles mellem 0 - 12 mdr. fra 1. registreringsdato, skal efterfølgende behandles hvert 3. år. Biler der behandles mellem 13 - 60 mdr. fra 1. registreringsdato, skal efterfølgende behandles hvert 2. år. Disse intervaller må max have en difference på +/- 1 måned.

Det påhviler alene bilejeren at overholde disse tidsintervaller. Pris på videreførelse af garanti oplyses på PAVA Centret.

Se i øvrigt PAVA’s behandlingsformer på pava.dk

6. GARANTIENS OPHØR PÅ GRUND AF MANGLENDE ELLER FOR SENE PAVA BEHANDLINGER
Garantien ophører, hvis de foreskrevne PAVA behandlinger ikke er foretaget eller hvis tidsfristerne i §.5. er overskredet. Hvis tidsfristen for PAVA behandlingen ikke er overholdt, og garantien derfor bortfalder, kan garantien ikke genoprettes, selv om den efterfølgende - men for sen behandling foretages.

7. VEDLIGEHOLDELSE AF KØRETØJET
For at holde garantien i kraft er ejeren af køretøjet pligtig til for egen regning at reparere enhver skade på lak etc., så snart han får kendskab til sådanne skader.

Sådanne reparationer skal udføres fagmæssigt korrekt, således at evt. rustangreb stoppes.

8. UDSKIFTEDE / REPAREREDE DELE
Det er en betingelse for garantiens foresatte dækning, at der med hensyn til udskiftede og/eller reparerede dele på bilen, kun anvendes originale reservedele eller dele af tilsvarende kvalitet, samt at disse er monteret efter fabrikkens forskrifter, uanset årsagen til udskiftning/reparationen.

Hvor det på grund af udskiftning/reparation er nødvendigt, skal der foretages ny forskriftmæssig PAVA behandling af sådanne dele og/eller steder.

Udgifter til udskiftning/reparation og PAVA behandling i forbindelse hermed er garantien uvedkommende. Efter forskriftmæssig PAVA behandling af udskiftede/reparerede dele er disse også omfattet af den sædvanlige garanti.

9. TOTALSKADET BIL
Hvis bilen erklæres for totalskadet eller genopbygges, bortfalder garantien helt og kan ikke etableres på ny.

10. GARANTI PERIODENS OPHØR
Garantien udløber mellem 24 – 36 måneder efter sidste PAVA behandling, afhængig af bilens garantigruppe. Samtidig bortfalder garantien ved ophugning eller totalskade af bilen.

11. ERSTATNINGENS BEREGNING, MAKSIMAL ERSTATNING M.M
Hvis nogen del af køretøjet omfattet af denne garanti gennemtæres, erstattes alle nødvendige reparationsudgifter til at udbedre skaden i henhold til garantiens bestemmelser. Erstatningen kan hverken overstige den af Told & Skat til en hver tid fastsatte reparationsgrænse eller overstige bilens værdi.

12. ANMELDELSE AF GENNEMTÆRINGSSKADE
Hvis der opstår rustskade i form af gennemtæring, som ønskes dækket af garantien, skal ejeren STRAKS kontakte sit PAVA Center. Krav  om garantimæssig dækning skal fremsættes overfor PAVA Produkter A/S inden udløbet af garantiperioden og senest på garantiperiodens udløbsdato, og i øvrigt senest 1 måned efter skadens konstatering.

Krav om garantidækning, der fremsættes efter garantiperiodens udløb, kan ikke imødekommes, uanset om gennemtæringen har fundet sted eller er opstået delvis inden for garantiperioden.

Skader der omfattes af garantien, skal udbedres indenfor normal arbejdstid og reparationstid og foretages senest 2 mdr. efter god- kendelse. PAVA Produkter  A/S træffer afgørelsen om, hvor fornøden reparation skal foretages. Der ydes almindelig erstatning for nødvendige udgifter til reparation af rustskader, men ikke værdiforringelse eller andet tab.

Der stilles ikke erstatningskøretøj til rådighed i eventuel reparationstid.

13. UNDTAGELSER FRA GARANTIORDNINGEN
Garantien dækker ikke:

Skader dækket af tredjemand f.eks. i henhold til købelovens bestemmelser, bilimportørens garanti, bilens kaskoforsikring eller anden forsikring i øvrigt.

Skader der skyldes mangelfuld vedligeholdelse af bilen, herunder manglende afvaskning, samt manglende udbedring af skader ved stenslag eller lignende, hvorved begyndende rustdannelse har fået lov til at udvikle sig til gennemtæring.

Lakskader og rustskader på dele der ikke omfattes af PAVA behandlingen, såsom forkromede dele, udstødningssystem, brændstof- tank, batterikasser, samt dele der er skjult af batterikassen, ladestik, bremserør, motorblok, gearkasse, transmission, hjul, kofanger, ophæng, bolte, for- og bagbro m.v i forbindelse med tag, tagsprosser, vinduesrammer, rudens underkant og ventilations- og varmesystem, under pyntelister og emblemer samt rustskader omkring radioantenner og sidespejle, som er blevet påsat efter behandling og disses følgevirkninger. For alle elektriske komponenter gælder samme undtagelse.

Rustskader på bilen, der har været anvendt til transport af varer, som kan fremskynde korrosion f.eks. syre. Rustskader på dele af karrosseriet, som ikke kan henføres til normalt standardudstyr.

Rustangrebne steder, som med vold er gennembrudt af bilejeren for at påvise formodede gennemtæringer.

Områder på bilen, som er opfyldt med polyuretanskum, PVC-belægning, skumgummi eller liggende produkter, der har gjort bildele uimodtagelig for PAVA behandling. Bilejeren rådes til at forhøre sig herom på PAVA Centret i forbindelse med PAVA behandlingen.

 

PAVA Produkter A/S